Algemene voorwaarden

 1. Definities

  De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Stichting Vrienden van de Andrieskerk (De Vrienden);
  2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, van muzikale aard, waarvoor De Vrienden Tickets verkoopt;
  3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie De Vrienden een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie De Vrienden daartoe een aanbieding doet;
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Vrienden en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;
  5. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
  6. De Vrienden: Stichting Vrienden van de Andrieskerk (De Vrienden) te Amerongen.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij De Vrienden, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
  2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst De Vrienden uitdrukkelijk van de hand.
  3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. De Vrienden is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van De Vrienden raadpleegbaar.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van De Vrienden vrijblijvend.
  2. Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant bij De Vrienden een of meerdere Tickets heeft gekocht.
  3. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email) adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan De Vrienden contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als De Vrienden Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan De Vrienden ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien De Vrienden twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.
  4. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.
 4. Prijzen en betaling
  1. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
  2. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van De Vrienden aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 5. Leveringstermijnen
  1. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling nadat Klant heeft betaald. De Vrienden zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan De Vrienden een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
  2. De door De Vrienden opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van De Vrienden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van De Vrienden.
  2. De aansprakelijkheid van De Vrienden wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant De Vrienden onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en De Vrienden ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Vrienden in staat is adequaat te reageren.
 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan De Vrienden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
  2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Vrienden in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat De Vrienden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten met De Vrienden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 9. Diversen
  Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van De Vrienden.
Scroll naar boven